ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^g`abcdeflhijkmnRoot Entry FݲSummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8 WordDocument4 Oh+'0 , < H T ` lx janechen janechen Normal.dotmNc1@@MO@?ES@8@2\<WPS Office_10.1.0.7400_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,\  (\dlKSOProductBuildVer2052-10.1.0.74000Table_Data WpsCustomData P/KSKS4Oc8 d  $+ h P ["}8 ]:S,{ Nnf[MRYeLRR2018-2020t^ _Bla?z :NmeQ/{_=[V[0w0^YeSU\9ei AS NN ĉRT 0Ym_lwf[MRYeagO 0 gsQ|^y 9hnc 0[l^Nl?e^RlQSsQNpSS[l^SU\f[MRYe,{ NnLRR2018-2020t^ vw 0,u?eRS02018057S I{eNBl ~Tb:S[E ~:S?e^ Ta 6R[,gLRR0 N0c[`` N`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc[ 9hncZQ-N.Y0VRbsQNR_cۏf[MRYenfSnf`v͑'YbeuQV{ ZWc?e^;N[ :_S;NSO#NZWcyf[ĉR OSDnMnZWclQvnf` RY7hSSU\ZWc9eiRe RR4x㉾0 N0]\Ovh N ;`SOvh ~TQ hQbNi[?eV{ 0L?e:SRte07bM|6R^9eiI{SU\V } [Uf[MRYe{t:g6R OSf[MRYeSU\~g cGSf[MRYeSU\T(00R2020t^ hQb^bvWaN0^@\Tt0lQvnf`0O(GWa0v{[Uvf[MRYeSO| RRn,g:S?QzcSO(f[MRYevBl Oۏ?QzeP^0_PNb0 N wQSOvh 1.ib'Ynf`'`f[MRYeDn0S%clQR|^?QVcOnf`'`f[MRYe gRv;NSO\O(u yg_[TvbclR|^?QVcOnf`'` gR00R2020t^ e(9e0ib)^lQR|^?QV0nf`'`lR|^?QV40@bN N d0te9ecGS1_|^?QV29@b00R2020t^ lQR|^?QVTnf`'`lR|^?QVkO0R95%N N buvs0R97%N N f[MR Nt^QeQVsOc(W99%N N0 2.cۏf[MRYeO(GWaSU\00R2020t^ :SWf[MRYeSU\T(TGWa^f>fcGS0wI{~|^?QVbuvs0R99%N N wN~SN N|^?QVbuvs0R80%N N0|^?QVOYeNXThQb[speϑh0c N\ cs100% |^?QVV0NNYe^wQ g'YNSN Nf[Sv0R98%N N0(Ws g|^?QV^DbXĉ!jvW@x N kt^eXN[peϑvNN6RNNYe^0 3.mSf[MRYeSO6R:g6R9ei0[U]:Sf[MRYe{tSO6R =[N:S:N;N vsQGWS SNv{tSO6R tzhQb>kf[MRYe:ggT]b>kf[MRYe:gg{t:g6R (WnxONXT'`( NSv`Q N cۏ$N{|USMONXT g^AmR0Re|^?QV{t!j_ c"}lQRlR|^?QVI{YyRVSO6R0^zNlQvnf`Blv^vbeQ:g6R ePhQf[MRYeb,gRb:g6RTЏLO:g6R R'Y"?e[f[MRYeQmSU\vbeQk͑0[Uf[MRYe(ϑv{SO| OS|^?QYe^]D_GO:g6R ^DRϑۏNekR:_ O(ϑۏNekcؚ0 N0;Nce N OSf[MRYeDnMn 1.R:_WaN|^?QVĉR^0:SYe@\SvsQGWS [:SWQs gf[MRYeDn^@\~xd^ ~TQWGSSU\R0 Ni[?eV{ 0 7bM|e?e I{V } yf[KmNT Nt^f[MRYeNSSS0R^`Q ygte|^?QV^@\ O[U 0]:Sf[MRYeeNyĉR 0 ~y{lQR0lR|^?QV^p (WeQVBlƖ-N:SW R'Ye9e0ib ^R^ RRXRf[MOO~0ۏNekOSQQg|^?QV^@\ TtcؚDn)R(us NeGWaf[MRYeDnMn0 2.'YRSU\nf`'`|^?QV0ZWcf[MRYe:ggvlQv'`Tnf`'` N_O(u"?e'`Dё^b>NRhQ0ؚ6e9v|^?QV0vsQGWS ~St^^vhNR OlQR|^?QVTt(u0W ͑p/ec(Wf[MO:S'Yv:SWe^lQR|^?QV+TƖVSlQRlR|^?QV bnf`'`lR|^?QV @wRib'Ynf`'`f[MRYeDn yg^[eNneQVؚ\0 3.RlD,gSU\f[MRYe0EQRS%clD,gcRf[MRYeSU\v\O(u RlD,g>NRؚwp0ؚT(|^?QV0Ǐ=[(u0W0ё/ec0z9O`0"?evbcI{O`?eV{ R'Y[lD,gRVyvN0"0irI{ebvvbcR^ :NlD,gSU\f[MRYe^zwzSOYCQvOSO|0 Te R:_[lD,gRVvĉ{tT_[ RR:NؚT(lRf[MRYe:ggSU\R o}Yv?eV{sX0 4.@wRSb TLr|^?QV0t NybO(|^?QV cؚzMO vB\ :_S|^?QVTLr^ĉR0ǏNؚ!hT\O0_ۏؚzNMb0bXOykNuI{>Nc b[TLr|^?QVSU\s^S0OSTLr|^?QV^Dn0ReTLr|^?QV^` Nt_0eS0yrr0^D0 z0sXI{Y~^cp|^?QVTLr Sb Nyb(Ww^ gq_TRvhFg_TLr|^?QV0 5.mSƖVSRV!j_0Ǐ_eQ^:W:g6R0v;mV@bDN0teT{tRϑ0bU\ gRB\!kI{e_ vbcO(V(WhQ:SVQN ;`VurRV TV+N,V I{Yyb__~^ N T{|Wvf[MRYeƖV00R2020t^ ^b25*NN N ĉ!jTt0QmO(0 gRb^0>yOS vTLrf[MRYeƖV hQ:S|^?QVO(TLrƖVSvs0R50%0[e ĉR_0:g6RRe0QmcGS I{V{eu KNYeƖVfYv;NSU\TQ萡{tCg0RƖVQ|^?QV]_SU\0yrrSU\ Sb NVNT ~vP>e v]f[MRYeo}Yu`0 6.[e1_|^?QVte9ecGS] z0=[ 0]:S1_|^?QVte9ecGS]\OeHh 0 hQbcg N~N N1_V ~bQ1_|^?QVSU\wg0ǏNyDёbeQ0V nbc0eYXmI{e_Oۏ1_|^?QVlxNcchGS~ ǏĉRVL:N0OS{t:g6R0^:_^D OI{_cGS1_|^?QVvOYe(ϑ0elǏte9ecGSv1_|^?QVNNd NۏNekcGS:SWf[MRYeteSOT( nNlO[O(f[MRYeBlv NeX0 N [Uf[MRYelQqQ gRSO| 1.[Uf[MRYe~9beQ:g6R0ۏNekfnx?e^(WSU\f[MRYe-Nv;N[\O(u \f[MRYe~9~eQ:SYe@\SvsQGWS "?e{ Y nSy{cf[MRYe~9 nxO,g~"?e'`f[MRYe~9`S T~"?e'`Ye~9kO]V(W12%N N eX"?e'`YebeQTf[MRYe>Pe0R'Yf[MRYeNy~9beQ O[Uf[MRYeNy~9O(uRl ͑p(uNcؚ:Snf`'`|^?QV^NN6RYe^_G0vbc|^?QVGSI{Kf~0_U\OYeNXTW{QWI{ [N0N{|GWS e^0ib^vlQR|^?QV R+R c|^?QV^Dёv50%T90%~NeR0 2.ePhQf[MRYeb,gRb:g6R0 cgq^INRYeRf[b,gRbvBl nx[f[MRYelQqQ"?eT[Tt49Rbb,gkO06R[[U|^?QVuGWhQ0uGWlQ(u~9hQ0lQR|^?QVuGW"?eb>khQ0[Unf`'`lR|^?QV6e9{t6R^ ePhQlQR|^?QV6e9R`te:g6R0Onc N TI{~|^?QVvTtRVb,g0?e^eRrQTObSR 1u:SirNTYe:N;N R+Rnx[lQR|^?QVTnf`'`lR|^?QVv6e9hQ0 3.[UOO[\:SMWY|^?QV{t6R^0ĉWGOO[\:SMWY|^?QVbRTe8^{t WGOO[\:SMWY|^?QV(uN>NRlQR|^?QVbnf`'`lR|^?QV >NRnf`'`lR|^?QVSǏlQ_bhe_nx[RVe _NS1u:SYe@\bvsQGWS YXbwQ gN[D(vTLr|^?QVbR0_U\WGOO[\:SMWY|^?QVNytel [*g cĉ[MWY^|^?QVv ǑSnbc0-n09e 0yAI{e_NN㉳QWY|^?QVl gRblQR|^?QVbnf`'`lR|^?QVvhQbte9e NS(W2018t^^MRte9e0RMO0 4.[Unf`'`lR|^?QV{t:g6R09hnc 0[l^nf`'`lR|^?QV{tRl 0 R'Ynf`'`lR|^?QVR{|vbcT{tR^ ePhQlR|^?QV^%)RЏ\O:g6R0Ǐ-pN gR0~TVYe0QMQyё0>m{lQRYe^0WYe^0Yexc[I{e_ /ecnf`'`lR|^?QVSU\Ǐ6e9QMQ0WёVYR0PcDoRI{O`?eV{ R*NN0ONT>yO~~T|^?QVPc`0PcDbQD>NRnf`'`lR|^?QV0 5.^z0-3\tZ|^?QeYe gRSO|0PRs gf[MRYeDn [U:S0GWS $N~eYec[-N_ b_bvGWS veYec[ gRQ~ :NE\lcOTtZ|^?QbvOo` gRNNNc[ kt^:N,g:S7bM|0-3\tZ|^?Q[^cO4!keYec[ gR n[cSyf[?Qc[vBl0 N ePhQf[MRYe^D O/ecSO| 1.[U|^?QVYeL]Mn0 cgqV[Tw^ gsQĉ[ 6R[|^?QYe^ O^NyĉR MMP|^?QVT{|YeLXT] n|^?QVvYe0O0kSuOeP0[hQOkSI{Bl0[U|^?QYe^LNQeQ:g6R0|^?QYe^DyOOiTOO?blQyё0[QQg|^?QVYe^[e>Pe'`eR?eV{0 3.OS|^?QVOYe OW{QW:g6R0\|^?QYe^W~9ReQ"?e{ nxOf[MRYe^~9 N\NS_t^^(WYe^s^GW]Dv3%0R:_ckV~0oRV~TYr^W OSNMbW{Qh0͑pW{QT~ T^0 TV0r^|^?QYe^ R_cۏ T^0 TV]\O[^ 2020t^^b10*NN N T^ T[]\O[ gHeS%c T^ T[v:y_\O(u0cۏcLNAm0V/eYeI{g'`AmR?eV{ o;m|^?QYe^Dn0 V cGSf[MRYeOYe(ϑ 1.[U|^?QV(ϑv{SO|0OXb|^?QVI{~ċ[6R^ ^z|^?QVOYe(ϑċ0OTvcw:g6R ePhQ|^?QV(ϑvKmSO| hQb[eT~T{||^?QVRV4ls^vR`v{ cۏ|^?QV#Ncwf[cLrcw[hQv0cۏ|^?QV z9ei ĉ|^?QV z[eTOYeL:N \g~\f[S>PT [e_PN/TYe0_U\|^?QVSU\'`ċN ͑p[|^?QVvNXTMY0eYagN0OTYe(ϑ0 gR[ana^0>yOO(uI{ۏLċ0O v^\ċ0O~gReQ8hch0ygcR|^?QV_U\;N'`ċN OۏvQ;NSU\0yrrSU\0 2.ePhQf[MRYeTRSU\:g6R0[UYexc[#N:STYexOS\O:S6R^ bOyvVTr^Ye^~b|QLYexXT O ^zvT{||^?QVvzSOSYexc[Q~0cۏ-N_|^?QVN1_|^?QV0lQR|^?QVNlR|^?QVTGr{t0TGrYex0TR.^vb mS|^?QVƖVSSU\ ۏNekS%c:yV\O(u vbccGSlR|^?QVOYe(ϑ ek)\|^?QVKNvRV(ϑ]_ Oۏf[MRYeGWaSU\0 3.R_f[MRYeOo`S^0\f[MRYeOo`S~eQW@xYeOo`S^T{tSO| ^zf[MRYeOo`{t|~0[UOST|^?QV_OlQOSs^S \vQSb bƖ[ O0l0U\:y:NNSOv[VNRs^S0R:_f[MRYeL?e{tNXT0V0|^?QYe^Oo`b/g^(uRW cۏOo`b/g(Wf[MRYe-Nv gHe^(u0R:_T{|Q~|~{tNXT O^ OQ~[hQ cGSYeOo` gR4ls^0 V0O:g6R N R:_~~[0ZWc?e^;N[0Ye;N{0vsQ蕌TGWS OS TMTv]\O:g6R bLRRv[eReQ?e^]\Ov͑Ne zTvsQ蕄vt^^]\ONR qQ T4xf[MRYe9eiSU\-Nvx OS㉳Q6R~:SWf[MRYeSU\v͑p0ppNp nxOTyNR=0R[Y0^z&{T,g:Sf[MRYeSU\rQvEQ gHev"?eO:g6R nxO,{ Nnf[MRYeLRRvhNRv[s0 N :_Scw[8h09hnc,g:Sf[MRYeNNSU\v \f[MRYe,{ NnLRRvvhNR0?eV{>Nc0=[`QI{~eQ[vsQGWS Ye]\Ovcw[V ͑pcwgnf`'`f[MRYeDnvMn`Q0WGOO[\:SMWY|^?QV^{t`Q01_|^?QVte9e`Q0|^?QVYeLXT]MYT_GO`Q0~9beQTO(u`Q0uGW~9"?eb>k`QI{ cw[8h~gT>yOlQ:y0EQRS%cGWS SU\f[MRYevyg'` _U\f[MRYe:yGWS Y8h]\O cBl~~_U\,{ Nnf[MRYe:yG(WS)R^;mR0 N R'Y[ OR^0hQb/{_=[ 0Ym_lwf[MRYeagO 0SvsQl_lĉ yg[e 03-6\?Qzf[`NNSU\cWS 0 0|^?QV]\Oĉ z 0 ZWc g)RNf[MRYeeP^SU\v[T ]VbU\[ O50W 'YR[ Of[MRYevsQ?eV{THQۏxQW :_Sf[MRYe:ggT>yO0[^vT|NT\O cؚ>yO0[^[f[MRYe͑'`vƋ % hQ>yOsQ_/ecf[MRYeSU\vo}YlV0  PAGE \* MERGEFORMAT 1 $&(,0468˯{cK,=B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5 *mH sH nHtH\/B*phCJ$OJPJQJo(^JaJ$ *nHtH/B*phCJ$OJPJQJo(^JaJ$ *nHtH7B*phCJ$OJPJQJo(^JaJ$ *mH sH nHtH/B*phCJ$OJPJQJo(^JaJ$ *nHtH7B*phCJ$OJPJQJo(^JaJ$ *mH sH nHtH7B*phCJ$OJPJQJo(^JaJ$ *mH sH nHtH/B*phCJ$OJPJQJo(^JaJ$ *nHtH8@DF jL.;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH5B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5 *nHtH\=B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5 *mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5 *mH sH nHtH\  & ( 4 6 eG);B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH6 D T V d f @ B åcE';B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *#B*phCJ OJPJQJo(aJ *;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHB P R ` b ɷ{]?!;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *#B*phCJ OJPJQJo(aJ *#B*phCJ OJPJQJo(aJ *#B*phCJ OJPJQJo(aJ * & * : åiK-;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH: ~ < ñmL.;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHAB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\5B*phCJ OJPJQJo(aJ 5KH *nHtH\-B*phCJ OJPJQJo(aJ 5KH *\#B*phCJ OJPJQJo(aJ *#B*phCJ OJPJQJo(aJ *;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH< @ B F h n r v åiK-;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHv ҡtHVB*phCJ OJPJQJo(^JaJ wh@KH *fHq mH sH nHtHVB*phCJ OJPJQJo(^JaJ wh@KH *fHq mH sH nHtHXB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 56>*whh *fHq nHtH\]`B*phCJ OJPJQJo(^JaJ 56>*whh *fHq mH sH nHtH\]XB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 56>*whh *fHq nHtH\] ӵyX7AB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\AB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\AB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHVB*phCJ OJPJQJo(^JaJ wh@KH *fHq mH sH nHtH F BDbcB$;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHAB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHåiK-;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHN͵mU7;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH/B*phCJ OJPJQJo(aJ KH *nHtH/B*phCJ OJPJQJo(aJ KH *nHtH/B*phCJ OJPJQJo(aJ KH *nHtH/B*phCJ OJPJQJo(aJ KH *nHtH/B*phCJ OJPJQJo(aJ KH *nHtH'B*phCJ OJPJQJo(aJ KH *;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH "*.åiK9#+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH.06JLhӽdD!EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ * &(FܼyY9EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\ ߿yV6?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH 02:<FHJN߿iI/+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *3B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHNPVXZfpԺdD$?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *3B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *nHtH+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *(B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH *߿_??B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHVXbhɯzdJ43B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *nHtH+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *3B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *nHtH+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH *3B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *nHtH+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH h|FNXϹbP:;B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *mH sH nHtH+B*phCJ OJPJo(^JaJ *nHtH#B*phCJ OJPJo(^JaJ *;B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *3B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH *nHtH+B*phCJ OJPJQJo(^JaJ KH * (02468RTXɭkYG&AB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\#B*phCJ OJPJQJo(aJ *#B*phCJ OJPJQJo(aJ *+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJo(^JaJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJo(^JaJ *mH sH nHtH3B*phCJ OJPJo(^JaJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJo(^JaJ *mH sH nHtH X\lpr޽{]?!;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHAB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\AB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\AB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\AB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\ $*RbåiK-;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHåiK-;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH (*,02ñoUC)3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH 2>@B`LNϱrT6;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHAB*phCJ OJPJQJo(aJ 5@KH *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *N|ådAEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtH ܹyY9?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\vz@D߿s_??B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJo(^JaJ */B*phCJ OJPJQJo(^JaJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJo(^JaJ *?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHD߿|\<?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH߿\9EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH ( , V ^ ܹvV6?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\ !!6!>!|!!ɳmM*EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH!!!""&"."߼vS0EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH."6"F"p"t"""ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\"""####ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\###V$X$\$d$ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\d$n$|$%%%%%%ܹnXB,#B*phCJ OJPJQJo(aJ *+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtHNB*phCJOJPJQJo(^JaJ56 *fHq mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\%% && &"&,&0&ʪjJ*?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\#B*phCJ OJPJQJo(aJ *0&4&:&D&&&&&߿_??B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH&''''''߿yV3EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH'''^(b(j(n(ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\n(v(z(((((ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\(((((((ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\(((())&)()ܹvV6?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\()*)D)))***ܹyY9#+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\********.+ůrO,EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\3B*phCJ OJPJQJo(aJ *mH sH nHtH+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *+B*phCJ OJPJQJo(aJ *nHtH#B*phCJ OJPJQJo(aJ *.+2++,,,x,ܹxX5EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\;B*phCJ OJPJQJo(aJ @KH *mH sH nHtHEB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\x,,,,,,,ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\,,--4-8-`-ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\`-j-r-~----ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\-------ܹsP-EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\EB*phCJ OJPJQJo(^JaJ 5@KH *mH sH nHtH\----P....߿]=CB*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH_H?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtHCB*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH_H?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH../8/://D/F/r/t/v/x/z/~//ɳ|vnh`XC'B*phCJ OJPJQJo(aJ @ *PJo(nHtHo(nHtHU o(nHtHUo(nHtH o(nHtHo(nHtHUCJU'B*phCJ OJPJQJo(aJ @ *+B*phCJ OJPJQJo(aJ @ *_H+B*phCJ OJPJQJo(aJ @ *_H?B*phCJ OJPJQJo(^JaJ @KH *mH sH nHtH+B*phCJ OJPJQJo(aJ @ *_H6FV f S))dXDYDG$7$$$$5$6$3$H$A$VD^WD`UD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDp`pUD]8dXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD^WD`UD]8dXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD^WD`UD]f B R b q7:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDp`pUD])dXDYDG$7$$$$5$6$3$H$A$VD^WD`UD])dXDYDG$7$$$$5$6$3$H$A$VD^WD`UD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDp`pUD] D"a':dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WD`UD])dXDYDG$7$$$$5$6$3$H$A$VD^WD`UD]"0L(a':dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WD`UD])dXDYDG$7$$$$5$6$3$H$A$VD^WD`UD](Q:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]4TB|m3:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]dXDYDWDs`sdXDYDWDs`s:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WD`UD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD] !Q:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WD`UD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]!"X$%Q:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]:dXD[$YD\$a$$9DA$G$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$VD^WDs`sUD]&66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pV@Vcke a$$1$,CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH$A@$؞k=W[SONi@Nnfh**U@*c B*ph>*)@ux,O!, bsharetext,L@,eg CJ aJ KHh^@Bhnf(Qz)&a$$d[$d\$^]CJKHmH sH nHtH_H@Ru wcda$$G$@& $dN%dO&dP'dQ 9r CJ8 @b8ua$$G$ 9r CJOr Normal (Web)rXD[$YD\$a$$$dN%dO&dP'dQ^]CJKHmH sH nHtH8 6 B : < v . NhX2ND !.""#d$%0&&'n(((()*.+x,,`---./ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOf "(!%()-~//PQRSTUVWXYZ[G*Ax @Times New Roman-([SO;Wingdings7$@ Calibri- |8ўSO7 eck\h[{SO; N[_GB2312; wiSO_GB2312janechenjanechenNc @Qhq [gآgjg!@Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[420@)?'*2=["Wc oq#ccl_Q&=wUf Dgy\U@K]Di$ }s aTL )we j j& 2 k= 5# e Z (k"$/ Nm bNQL[OweQIqnAms |C@ .@ IC9{n-wFM &!`#s#?+$T$ %C&4&6'$E( (A( )#)n)*]*.]+r ,j:[xx:.:bH?~J@*e@%@-@bAt'ADBCD1F+[FiGcCII3JJqKLvgLsMrM )M;_N;wNxNkN;OAUpQrQ>QR0>SNSygDT8T OU"^sUU*UU;N"VA^VWVZ6VBWKVW}XLXG[XzeYSYB#-Z]7\#]]`I^:_>C_,``}a]U)b(boEc#T dF:#dI|dUdPeZf1gxViNMi %k+l;Lm/mHndU%n Po1opYXp(*q|gqar[g)s7Tss:JCt<u,u5|Kv!pwjwfxy^=yzv{