ࡱ> 02/#` R$bjbj\.\.2*>D>DY4 @@@@@  h` !   @@  @@  @4 g%, 0 z z LzK \        $ ]:SQg@\2012t^?e^Oo`lQ_t^^bJT 2012t^ b@\?eROo`lQ_]\O(W:SY:S?e^v[ N w/{_=[T~?eRlQ_]\OOT gsQeN|^y '}'}V~QN-N_]\O zQsNQNV:S^0|ߘuNR:S^0:gsQL?eHe^I{?eRlQ_͑p Џ(uyf[{tt_ Ǒ(usNOo`Kbk R'Y?eROo`]\OR^ R_5uP[?eR^ekO cGS?eRlQ_]\O4ls^0 N0?e^Oo`lQ_]\OW,g`Q N R:_~~[ ePhQ]\O:g6R0b@\ZQYؚ^͑Ɖ?e^Oo`lQ_]\O bzN:SQg@\Oo`lQ_]\O[\~ @\:gsQTy[T N^\NNUSMO;N#NNbXT [\~ NRlQ[ (W@\RlQ[0fnx]\O[\~vwQSO]\OL# v^c[NN#?e^Oo`lQ_]\OT{t?e^Oo`lQ_Q N{vU_]\O bR,gL?e:gsQv?e^Oo`lQ_N[0:NnxOQg@\?e^Oo`lQ_w[0Se0 gHe0[hQS^ ^zePhQNQg@\?e^Oo`lQ_[g6R^0O3ulQ_6R^T#Nvz6R^ v^^zN?e^Q NSN6R^0 N R:_[ OW cؚ]\OaƋ0b@\Y!k~~@\:gsQT@\^\TUSMOhQSOr^0L]wf[`N?e^Oo`lQ_v gsQĉ[ cؚ[R:_?e^Oo`lQ_]\O͑'`vƋ fnxBlbdky]\O\O:NhQ@\R:_\OΘ^vNy͑Q[egb0Bl@\:gsQTy[0hQSO]\ONXTbdky]\OFd0Re8^͑]\OvMOnw[_ b}Y=[0|~Q萁ygOSRMT Se0Qnx0^0W NblQ_Q[ O(ϑ[b:S?e^ĉ[vTyNR0~~vsQNXTSR>NRvsQN?e^Oo`nt0vsQO[wƋ06R?e^Oo`lQ_cWSTvU_0YtO3ulQ_Oo`0Q NOo`S^I{Q[vNW cؚN]\ONXTvd\ORT4ls^ :N?e^Oo`lQ_]\Ovz)R_U\`Y[NNb[vW@x0 N R:_Oo`[8h :_SQ~[hQ0b@\Oo`S^]\O1uRlQ[# Oo`egn1u@\:gsQTy[0NNUSMOcO ͑pS f]QNeyrr0e`~0eSU\ Oo`[8h[LB\B\[8h %NyOlQ_Oo`/}0R123ag0 N0?e^Oo`O3ulQ_`Q 2012t^ b@\S^N*N?e^Oo`O3ulQ_vOo`0 V0?e^Oo`lQ_6e9SQMQ`Q 2012t^ b@\*gSu?e^Oo`lQ_6e9SQMQ`Q0 N0V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0ɋT3uɋ`Q 2012t^ b@\*gSuV?e^Oo`lQ_3uL?e Y0ɋT3uɋv`Q0 mQ0X[(Wv;NT9eۏ`Q N X[(W0b@\(W?e^Oo`lQ_]\O}6qS_NN[bHe FO/fݍy N~vBl؏ g]ݍ ;Nhs(WN/f?e^Oo`lQ_Se'`؏ g_R:_N/f?e^Oo`lQ_b__؏ g_NۏNek9eۏ N/f?eRlQ_[ O]\O؏ g_ۏNek:_S0 N 9eۏ`Q 10ۏNekZP}Y?e^Oo`lQ_]\O0N/fV~sNQNV:S^0|ߘuNR:S^0 hg] ^0 s^[Q:g ^I{QN͑pyv^ @w͑[lu] z[e`Q0^yvۏ^`QSe6eƖb SeT>yOlQOlQ_N/fV~L?eHe^0[:gsQL?eHe^ۏU\`QۏLht;`~ SeT>yOlQOlQ_ N/fV~ gR:Nl 3z['Y@\0YUYnT{|zSNN yr+R/fCgZOo`TOeaOo` [Oo`ZP0RSeQnx0lQ_f hQb[‰N~NNۏ zS]\Oce0 20ۏNekZP}Y?eROo`b]\O0N/fcknxbc[T0ckb[ OhQ:SQNQQg~Nm]\O zQ[ O(Wu`~S0|ߘuN0yrrHevQN0QNW@xe^0QNT(ϑ[hQv{I{ebv>Nc0bHeTxQWNON/fmeQWB\S,{NKbDe0V~ NQ ]\O-Nvpp0p meQ0RWB\ wgxvz S_,{NKbPge N/fl͑?eROo`eHe'`0ۏNekR_Oo`dQ0[g0S^^ [͑'YNN[ ObS NnT0 30ۏNekR_5uP[?eR^ekO0N]:SQQg~NmOo`Q^:N͑p ~TQN͑p]\O R:_s gQzhvvteT SefeQz{toN OSQzub X:_[hQΘi2R0 *^ "$$$$d1$4$H$WD`a$gdPc/ vdwWD`vgdPc/$d1$4$WD`a$gdPc/ z ! !!"!F!""""""*$<$$˱˱˱˱˱3hPc/h&CJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH3hPc/h*'CJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH3hPc/hE+CJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH0182P. A!"#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH$A$ ؞k=W[SOBiB nfh?V[23YZgh_`gh>?W[[[; ;x(;ng5;:D;o*'Pc/E'05]E_xJ