ࡱ> 352` RPbjbjss2(bbbbbbbv 4 v   XZZZZZZ$h6~!b ~bb  b b X X:z,bb @v/ v ,,0.)o:)*)b$ ~~ vvvd vvv vvvbbbbbb XXnG2011t^^?e^Oo`lQ_t^b ,gt^^bJT9hnc 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0T:S?e^ 0sQNZP}Y2011t^^?e^Oo`lQ_t^^bJT]\O gsQNyvw 0vBl ~TbG[E ;NQ[Sbi0;NRlQ_`Q0O3ulQ_T NNlQ_`Q06e9SQMQ`Q0L?e YTɋ`Q0X[(Wv;NT9eۏce0vQNbJTvNy0 N0i 2011t^ bG9hnc N~eNBlT|^y :N gHeOlQl0lNTvQN~~OlS?e^Oo` ǑSN NHece_U\?e^Oo`lQ_]\O0N/f^zePhQ~~~gN/fĉOo`lQ_]\O:g6R N/fZP}Y[ O_[ g^cۏ?e^Oo`lQ_]\OV/fR:_vcwhg Oۏ?e^Oo`lQ_=[0RMON/fR:_Qz^ [UOo`lQ_e_00 N0?e^Oo`;NRlQ_`Q N ;NRlQ_?e^Oo`vpeϑ0{|+R nc~ Nt^bG;NRlQ_v?e^Oo`qQ~43ag ;NlĉlQe{|3ag ?e^QV{{|0ag ]\OOo`{|36ag NNOo`{|4ag0vQ-NlĉlQe{|Oo`3ag `S0R;NRlQ_Oo`;`ϑv7% ;NRN N~TbGZQ?eT蕄vlĉlQe Nebb[Nnfl[ O_ ONlQlw`Cg SNeb_NOۏNOlL?eR OCgRLOcS>yOvcw͑p[]\OOo`ۏLlQ_ `SOo`lQ_;`ϑv83.7%0 N ;NǏN NVyb__lQ_vsQ?e^Oo`0 10ǏXXnG?e^7bQzlQ^http://tangxi.nbyz.gov.cn/ 0 20Ǐ]:S?e^Oo`lQ_QzS^;NRlQ_v?e^Oo`0 30Ǐ[p _4lQJT0wI{ۏLlQ_lQ^0 40ROo`Ǐ]eb0[lebI{ZSOS^0 0 NO3ulQ_?e^Oo`Rt`Q 2011t^eO3u`Q000 V0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q 2011t^^bG[O3ulQ_vBl N_MQ9cO?e^Oo` l g6eSNUO9(u0 $&(6PR " : D J L R \ l t z ʺʺʺʭʛʋʋ{{naQh:hBCJOJPJaJo(hUCJOJPJaJo(h vCJOJPJaJo(h:h'CJOJPJaJo(h:h%CJOJPJaJo("hyMh%"]5CJOJPJaJo(hDsCJOJPJaJo(h:hICJOJPJaJo(h:h%"]CJOJPJaJo(h\CJOJPJaJo(h:hSVOJPJo(hz h5CJ,aJ,o($&: D p H 6 \ z -dWD`-gdyMdgdyM 0dWD`0gdyM 0dWD`0gdl d`gdJ 0dWD`0gdz 2dWD`2gdyM d`gdz gdJP  F H J n p " < V X b h r v ﰠvfYYYIh:hMJCJOJPJaJo(hHyCJOJPJaJo(h:hHyCJOJPJaJo(hlCJOJPJaJo(h:hUfCJOJPJaJo(hDyCJOJPJaJo(h:h9[TCJOJPJaJo("hyMh%"]5CJOJPJaJo(h:h%"]CJOJPJaJo(h:hTPCJOJPJaJo(hz CJOJPJaJo(h:hPCJOJPJaJo(   , . P T h  6 ҵ{gVI9h:hCJOJPJaJo(hCJOJPJaJo( hCJKHOJPJ\aJo(&h!ZzhCJKHOJPJ\aJo(hHyCJOJPJaJo(h:hWCJOJPJaJo(h:h#cCJOJPJaJo(h]TCJOJPJaJo(h:h9[TCJOJPJaJo(h{CJOJPJaJo(h:hCJOJPJaJo(h:hUfCJOJPJaJo(hlCJOJPJaJo(6 8 < \ t x z 2l⭝{k{U?U+h:ht CJKHOJPJQJ^JaJo(+h:hjCJKHOJPJQJ^JaJo(h:hjCJOJPJaJo(h:ht CJOJPJaJo(Uh:h%CJOJPJaJo(hyMh%"]CJOJPJaJo(%h:h%"]5CJOJPJQJ\o(h:hMJCJOJPJaJo("hyMh%"]5CJOJPJaJo(hyMCJOJPJaJo(h:h%"]CJOJPJaJo(N0V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋ`Q hQt^l gV?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋvHhN0 mQ0?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q N X[(W0 10;NRlQ_v?e^Oo`NlQOvBl؏X[(WN[]ݍ 20Oo`lQ_b__؏ NY0N[ Ol'` g_ۏNekcؚ 30Oo`lQ_vNR'` N:_ lQOSN^ Nؚ0 N 9eۏce 10R:_W@x'`]\O0~~[U?e^Oo`lQ_vcwċ6R^ \ċ]\Oe8^S0ĉS06R^SR:_?e^Oo`lQ_T gR]\OR:_[ OTnfSR^ cؚlQO[?e^Oo`lQ_vw^0ۏNekePhQT[U?e^Oo`lQ_6R^ ĉlQ_Q[ cؚlQ_(ϑ OObG?e^Oo`lQ_]\OgĉS06R^SeTSU\0 20ĉ?e^Oo`lQ_L:N0cۏ?e^Oo`lQ_3uYt|~^(u ۏNekĉOo`lQ_Am z0 30mS?e^Oo`lQ_Q[0N>yOsQl^ؚ0lQqQ)Rv'Yv?e^Oo`\O:Nz4xS cۏ6R[ N TWv?e^Oo`lQ_Q[~R ekc"}b_b]\OĉR0 40[USMOOo`lQ_NXTۏL_vW NcؚOo`lQ_4ls^0 N vQNbJTvNy e XX n G N l ?e ^ NNNt^ NgNASNe 2lBRtT dWD`gdkj 0dWD`0gd(Z dWD`gd(Z dWD`gd(Z dWD`gd 'p dWD`gdlV dWD`gdg6 0dWD`0gdg6 d`gdJ@BRtRTӽ}pcScpC6hOCJOJPJaJo(h(ZhOCJOJPJaJo(h:hDsCJOJPJaJo(hDsCJOJPJaJo(h(ZCJOJPJaJo(hxCJOJPJaJo(ht CJOJPJaJo(h:ht CJOJPJaJo(+hlVht CJKHOJPJQJ^JaJo(+h:ht CJKHOJPJQJ^JaJo(+h:hjCJKHOJPJQJ^JaJo(+h:hQWCJKHOJPJQJ^JaJo(06NPh:hDsCJOJPJaJo(hOCJOJPJaJo(ho_nCJOJPJaJo(NP dWD`gd 'p dWD`gdkj0182P. A!"#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH>@> Jh 1d@&`CJaJV@V Jh 2$$d@&5CJ OJPJQJ\aJ J@J Jh 3$$d@ @&5CJ \aJ $A@$ ؞k=W[SOBi@B nfh