ࡱ> .0-5@ Rbjbj222"XX 4 4 4 8l   <j " $Rb-   n     +w *k4 8 "C 0<K,ZZ .Zw  Zw,      2010t^Yq\G?e^Oo`lQ_]\Ot^^bJT Yq\G 2011t^3g4e 9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0N N{y 0agO 0 Bl (W N~ gsQ蕄vcknx[TGZQY?e^vؚ^͑Ɖ N bG?e^Oo`lQ_]\Oz)R_U\ :N^L:Nĉ0ЏlOS0lQckf0^mؚHevL?eSO6RR N g)RvagN _N_'Y z^0WONlQl0lNTvQN~~OlS?elOo`0bGslQ_2010t^^Yq\G?e^Oo`lQ_]\Ot^^bJT0 i N ~~:gg^`Q0:Nw/{_ 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0 cؚ:gg]\OHes XRRNf^ bGv^bzNNG:N~ TR;NN:NbXTv?eRlQ_[\~ v^fnxL#0 N ]\ONXTw[gq 0sQNpSS[l^?e^Oo`lQ_cWSTlQ_vU_6Rĉvw 0ĉ[v{|+R TyScQ[ [,gUSMO^lQ_v?e^Oo`ۏLNht v^9hnclQ_Oo`v{|+Rnx[[^vOo`m g5ud\O~vt^{r^#pencvU_eQSe8^~b]\O v^MYNv^vlxNY Y5u0SbpS:gI{ v^b?e^Oo`lQ_]\Ov_/eReQt^^"?e{ :Nz)R_U\]\OSb NNW@x0 V (W^z]\O\~T bG6R[NN|RvePhQ]\O:g6R YlQ_Pge6R^0Q NlQ_[yb6R^0TROo`OS:g6RI{ 'Y'YcؚNOo`lQ_vSe'`N gHe'`0 N :NcؚOo`lQ_]\ONRR bG[BlvsQ]\ONXTygSRT~T{|vW]\O :Nib'Y]\Ov[ OR^ (WGNAmϑ'YvWS`c[ OSSI{ OO(W,{NeaS0R?e^gbLOo`lQ_vQ_0 ;NRlQ_?e^Oo`v`Q bG cgq 0ĉ[ 0eN|^y NlQ_:NSR N NlQ_:NOY ;NRlQ_?e^Oo` 2010t^qQ;NRlQ_?e^Oo`92ag vQ-NhQe5uP[Ss100%0(W;NRlQ_vOo`-N :ggL{|Oo`0ag `S;`SOvkO:N0%lĉlQe{|Oo`92ag `S;`SOvkO:N100%?e^QV{{|Oo`0ag `S;`SOvkO:N0%]\OOo`{|Oo`0ag `S;`SOvkO:N0%L?egbl{|Oo`0ag `S;`SOvkO:N0%NNOo`{|Oo`0ag `S;`SOvkO:N0%"?eOo`{|Oo`0ag `S;`SOvkO:N0%0 (W;NRlQ_vOo`-N :NeOlQONOo` bG;N(W:S?e^Oo`lQ_QzTYq\GQzۏLlQ_0 O3ulQ_?e^Oo`T NNlQ_?e^Oo`v`Q bG2010t^^qQ6e0R?e^Oo`lQ_3u0N0 *HX Z \ t x 02`8Ͽϭ~qbbqR߭P߭߭UhrUhECJOJPJaJo(h9vh9vCJOJPJaJh9vCJOJPJaJo(*h9vB*CJKHOJPJ^JaJo(ph0h9vh9vB*CJKHOJPJ^JaJo(ph"hrUh?K5CJOJPJaJo(h9vh9vCJOJPJaJo(hrUh?KCJOJPJaJo(hrUhrUCJOJPJaJo(hrUh?KCJ,OJPJaJ,o(*2FH H "  \ t 2`4J 0WD`0gd9v$dWD`a$gd9v & Fgd?K 0WD`0gdrU$a$gd?KN?e^Oo`lQ_6e9SQMQ`Q 2010t^bGO3ucO?e^Oo`l6eSh"}0 YpS0I{b,g9(u0 V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q 2010t^ bGl gSuV?e^Oo`lQ__wv3uL?e Y0cwL?eɋHh0 ?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q vMRbGv?e^Oo`lQ_]\O;NX[(WN N N/f?e^Oo`lQ_aƋSQ[ۏNekmS0Oo`lQ_]\O}6qS_NN[vb~ FO[gqeNBl :gsQQ*N+R[]\O͑Ɖ NY [ NNek]\Ol gR pNek{Nek0?e^:gsQ;NRlQ_v?e^Oo`NlQOvBl؏X[(WNNݍy gsQQV{0ĉ[0ĉR0R0eHhvIHhlQ_I{ebۏNekR:_0 N/flQOSOo`v nS NY^l0knfMvOo`lQ_/fǏ:S?e^Q~s^SbaNGQzlQ_?e^Oo` 1uNSlxNagNvP6R T>y:S0QQgI{OgvlQ_b__ NY0N[0 N/f~~_[]\OۏNekR:_01uN?e^Oo`lQ_6R^/fNyhQev6R^ ?e^:gsQ]\ONXTT>yOlQO[vQ\ Nq` N\lQ_NN*gnx[N#NXT0 :Ndk bG NNek\NN NQebZP}Y?e^Oo`lQ_]\O0 10R:_{t =[#N6R0ۏNekĉ]\OAm z wht~S;NRlQ_Oo`R{| :_S6R^gbL [g_U\]\Ohg0 20R:_NXTW ͑Ɖ[ OW0b?e^Oo`lQ_/zNbG]\OvhQǏ z ObG]\Of^ Necؚ yg~~vsQNXTۏLW0 30^He]\O:g6R0^z?e^Oo`lQ_Q[[gTfe~b0vcwhgċ0W[ OT]\Ot^bI{]\O6R^ ^zT[UOo`lQ_[g6R^ nxO?e^Oo`lQ_]\O6R^S0ĉSSU\0 PAGE  PAGE 1 8D^24FNbfnz$*Z^nrJLNP\^`dföЦЦЦЦЦЦyyuhjE+ hjE+0JjhjE+0JUhrUhjE+CJOJPJaJo(h?KCJOJPJaJo(hrUh?KCJOJPJaJo(hjE+CJOJPJaJo(hrUCJOJPJaJo(hrUhrUCJOJPJaJo(hjE+hjE+CJOJPJaJhjE+hjE+CJOJPJaJo(.J&N`bdz|~ &`#$gdrU 0WD`0gdjE+ 0WD`0gdrUfrtvxzhrUhjE+CJOJPJaJo(hjE+hjE+0JmHnHujhjE+0JU hjE+0J0182P. A!"#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBi@B nfh