ࡱ> HJG'` R.bjbj{P{P2@::E    l$BXXXX333npppppp$h`- 33 XXBBB X XnBnBB BX6 ` ZFXBn0Bq:qBB<q ~3GBU a333,333     2009t^]:S[v@\?e^Oo`lQ_t^^bJT 9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0N N{y 0agO 0 NSvsQeNBl yr6R]:S[v@\2009t^?e^Oo`lQ_t^^bJT0,gt^b1ui ;NRlQ_?e^Oo``Q O3ulQ_?e^Oo``QT NNlQ_?e^Oo`v`Q ?e^Oo`lQ_6e9SQMQ`Q, V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q ?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q vQNbJTvNyI{NR~b0,gt^b-N@bRpencv~gP2009t^1g1ew2009t^12g31ebk0 N 0i N ]\OteSOcۏ`Q 2009t^:S[v@\(W:S?e^Oo`lQ_[\~v[Tc[ N w/{_=[ 0agO 0 NemS?e^Oo`lQ_]\O OۏCgRfЏL cۏ gR?e^0#N?e^0ll?e^0^m?e^^0 N/fePhQ[SO6RN]\O:g6R :_S~~[0^z:S[v@\Oo`lQ_]\O[\~ 1u:S[v@\@\bN~ #cۏ0c[0OSTvcw,gUSMO?e^Oo`lQ_]\O v^9hnc,g@\NNSR Sete]\O[\~bXT ON?e^Oo`lQ_]\Ov~~[T]\Oޏ~)R(uk*NgS_v@\RO [gxvz?e^Oo`lQ_]\O cQ]\OBl fnx]\Ovh0 N/f NebU\lQ_V cؚ]\Of^0b@\/fN*Nbze Nv:S~:gsQ Oo`lQ_Q[ N/f_Y FObNZWc NebU\lQ_V dSelQ_b@\vgbl]\OOnc0gbl]\OAm z SRtNyY \]\OR` t^^]\OR0;`~0N'YNh?eOSYXTcHhHhRt~gI{Q[R:NlQ_V Necؚ]\Of^0 N/fSeZP}YPgeb nxOOo`[He'`0b@\(WZP}Y?e^Oo`lQ_]\Ov Te SeZP}YPgevtet v^ ce0Qnx0[te0WT:S?e^Oo`lQ_s^SblQ_Pge ZP0R?e^Oo`lQ_]\O gU_ gchHh0 N ^zePhQ]\O:g6R06R^ĉ`Q b@\6R[N 0]:S[v@\Oo`{t6R^ 0I{vsQ6R^ fnxOo`lQ_Q[0VT z^1u@\RlQ[wQSO#b@\?e^Oo`lQ_e8^NR [sN?e^Oo`S^0O3ulQ_St0?e^Oo`TI{]\OvNSOS{tfnx gsQy['Yv]\OL# Ty['Y;N#N:N,gy['Y?e^Oo`lQ_v,{N#NN v^1uNN_U\wQSO]\O%NTh!Y5CJ$KHOJQJ^JaJ$$h4c 5CJ$KHOJQJ^JaJ$o(*h>Th!Y5CJ$KHOJQJ^JaJ$o(,.  & ya$dWD[$\$`a$gd=/$XdWD[$\$`Xa$gd4$ dWD[$\$` a$gdg_$dWD[$\$`a$gd dDgdZ8$dWD[$\$`a$gd! $d[$\$a$gdG: $d 1$a$gd!Y.  0 8 f j  $ ͹͹͹ͨyyfR>'h4hnCJ KHOJPJQJaJ o('h4h0CJ KHOJPJQJaJ o($h4hnCJ KHOJPJQJaJ 'h4h7$CJ KHOJPJQJaJ o($h4hg_CJ KHOJPJQJaJ h0OJQJ!hg_CJ KHOJPJQJaJ o('hg_hg_CJ KHOJPJQJaJ o($hg_hg_CJ KHOJPJQJaJ hv@CJ OJPJQJo(h#uh CJ OJPJaJ o(  $ & ( , @ D H P R V Z \ ` b j n İĜzizUUUA'h4h BCJ KHOJPJQJaJ o('h4h+pbCJ KHOJPJQJaJ o(!h&CJ KHOJPJQJaJ o(!h?CCJ KHOJPJQJaJ o(!h}=CJ KHOJPJQJaJ o('h4hECJ KHOJPJQJaJ o('h4h`LCJ KHOJPJQJaJ o($h4hg_CJ KHOJPJQJaJ 'h4hX.CJ KHOJPJQJaJ o('h4hlCJ KHOJPJQJaJ o( $ & * : D J ǴڴڴڠyhTB#hI7h @CJ OJPJQJo('h4hbBCJ KHOJPJQJaJ o(!h}=CJ KHOJPJQJaJ o('h4hX.CJ KHOJPJQJaJ o($h4hWJCJ KHOJPJQJaJ 'h4hWJCJ KHOJPJQJaJ o($h4hg_CJ KHOJPJQJaJ $h4h BCJ KHOJPJQJaJ 'h4h BCJ KHOJPJQJaJ o(!hYCJ KHOJPJQJaJ o(& 4V&p&wg_dDgdZ8$Xdh1$`Xa$gd^n$ dWD[$\$` a$gd^n$Xdh1$`Xa$gdrg$dWD[$\$`a$gd $pdWD[$\$`pa$gd'$pdWD[$\$`pa$gd $ dWD[$\$` a$gd4 $(RT.0HPV^̻̻̻̻̻̻yi\h CJ OJPJaJ o(h#uh CJ OJPJaJ o(#h'h @CJ OJPJQJo(hg@CJ OJPJQJo(#hchg@CJ OJPJQJo(h'@CJ OJPJQJo( hghg@CJ OJPJQJ#hghg@CJ OJPJQJo(#hI7h @CJ OJPJQJo(h @CJ OJPJQJo(t|248֭֗֗ցo`oQ>%h^n@CJ KHOJPJQJaJo(h^n@CJ OJPJQJo(h%d@CJ OJPJQJo(#hI7h^n@CJ OJPJQJo(+hrgh8o@CJ KHOJPJQJaJo(+hrgh]P@CJ KHOJPJQJaJo(+hrghP@CJ KHOJPJQJaJo(%hQVp@CJ KHOJPJQJaJo(+hrgh@CJ KHOJPJQJaJo(%h'}@CJ KHOJPJQJaJo(8\`fjrz|~&.&0&V&n&p&v&ƳƠƍzxzhYC+hd[hd[@CJ KHOJPJQJaJo(hZ8hd[CJ OJPJaJ hZ8hd[CJ OJPJaJ o(U%h^n@CJ KHOJPJQJaJo(%h}@CJ KHOJPJQJaJo(%h@CJ KHOJPJQJaJo(%hF!Z@CJ KHOJPJQJaJo((h^nh^n@CJ KHOJPJQJaJ%hpk@CJ KHOJPJQJaJo("h~@CJ KHOJPJQJaJۏNekX:_ZP}Y?eROo`lQ_]\Ov;NR'`Tɉ'` RR% cۏ?eROo`lQ_vo}YlV0 N0;NRlQ_?e^Oo``Q N ;NRlQ_?e^Oo`vpeϑ *b2009t^^ b@\/};NRlQ_?e^Oo`392ag vQ-N2009t^eX;NRlQ_?e^Oo`260ag0hQe5uP[Ss100%0 N ;NRlQ_?e^Oo`v;N{|+R`Q (W;NRlQ_vOo`-N ?eV{lĉ{|Oo`3ag NR{|Oo`380ag Ol gR{|Oo`]\OR`{|Oo`9ag0 N lQ_b__ (W;NRlQ_Oo`]\O-N :NeOlQONOo` b@\;NǏNyb__S^?e^Oo` 1. (W][hQuNQzT]:S?e^Oo`lQ_s^S NlQ^ Qz0W@W:N HYPERLINK "http://www.qztour.com/" http://www.nbyzsafety.gov.cnThttp://zfxx.nbyz.gov.cn/govdiropen/jcms_files/jcms1/web31/site/zfxxgk/column.jsp 2Ǐb~05uƉ0^dI{ZSOS^R;NRlQ_v?e^Oo`0 N0O3ulQ_?e^Oo``Q 2009t^^b@\*g6e0RNUOb__v3ulQ_Oo`Bl0 V0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q b@\Oo`lQ_ N6e90 N0V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q Sb!kpe0SV0~gI{0 2009t^^b@\*gc0R gsQ?e^Oo`lQ_ebv YTɋ0 mQ0?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q 2009t^ b@\?e^Oo`lQ_]\O}6qS_NN[bHe FO(WOo`lQ_Q[vhQb'`06R^^ebNۏNekcۏ0 NNek b@\\%NyOlQOu;m gsQvT{|I{Oo`lQ_Q[ OOo`lQ_Q[fR&{TOvBl0 N0vQNbJTvNy evQNf`Q v&&&&&&&&&&&','.'B'P'T'V'`'f'h'ٳ٠ٳ{l\OB\5Oh;CJ OJPJaJ o(h%vcCJ OJPJaJ o(h1CJ OJPJaJ o(h#uh1CJ OJPJaJ o(hv4@CJ OJPJQJo(#hI7hv4@CJ OJPJQJo(%hVm@CJ KHOJPJQJaJo(%h@CJ KHOJPJQJaJo(%hC%@CJ KHOJPJQJaJo(%hU@CJ KHOJPJQJaJo(+hd[hd[@CJ KHOJPJQJaJo(h#uh[YmCJ OJPJaJ o(p&&'.''''Z))))**l***$pd1$WD`pa$gd@dDgd@$pd1$WD`pa$gd~YdDgdZ8$d1$WD`a$gdd[$d1$WD`a$gd7$pd1$WD`pa$gdC$pd1$WD`pa$gdd[h'j'x''''''''''''(((0(̹̦̓}jWD%h8i+@CJ KHOJPJQJaJo(%h={@CJ KHOJPJQJaJo(%h7@CJ KHOJPJQJaJo(+hChC@CJ KHOJPJQJaJo(%h)@CJ KHOJPJQJaJo(%hd[@CJ KHOJPJQJaJo(%h;@CJ KHOJPJQJaJo(+hd[hd[@CJ KHOJPJQJaJo(h#uh1CJ OJPJaJ o(h%vcCJ OJPJaJ o(0(2(z(|(((((((X)Z)\)r)))滨敀jWD4hZ8h~YCJ OJPJaJ o(%h @CJ KHOJPJQJaJo(%h7@CJ KHOJPJQJaJo(+h8i+hd[@CJ KHOJPJQJaJo((h8i+h8i+@CJ KHOJPJQJaJ%h8i+@CJ KHOJPJQJaJo(%h={@CJ KHOJPJQJaJo(+hd[hd[@CJ KHOJPJQJaJo((hd[hd[@CJ KHOJPJQJaJ1jhd[hd[@CJ KHOJPJQJUaJ))))))*****j*l*r*t*۵oYI9hZ8h~YCJ OJPJaJ o(h#uhZ8CJ OJPJaJ o(+h@h@@CJ KHOJPJQJaJo(+h~Yh@@CJ KHOJPJQJaJo(%h@@CJ KHOJPJQJaJo(h@CJ OJPJaJ o(h#uh@CJ OJPJaJ o(%h~Y@CJ KHOJPJQJaJo(%h}@CJ KHOJPJQJaJo(+h~Yh~Y@CJ KHOJPJQJaJo(hZ8h~YCJ OJPJaJ t******++j,l,B-D-f-j-----....j.ƶ~~~kXXXE%h+P @CJ KHOJPJQJaJo(%hR@CJ KHOJPJQJaJo(%ht>-@CJ KHOJPJQJaJo((hRhv@CJ KHOJPJQJaJ+hRhv@CJ KHOJPJQJaJo(hQxECJ OJPJaJ o(hZ8hwCJ OJPJaJ o(hZ8hxCJ OJPJaJ o(+h~Yh~Y@CJ KHOJPJQJaJo(%hp@CJ KHOJPJQJaJo(*+l,D-l.....$d[$\$a$gdC d1$gdY>$pd1$WD`pa$gd dDWD`gdx$pd1$WD`pa$gd1$pd1$WD`pa$gdRj.l......í#hj>h;@CJ OJPJQJo(7hY>h;5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+h hQxE@CJ KHOJPJQJaJo(+h h @CJ KHOJPJQJaJo(h#uhxCJ OJPJaJ o(+h1hj>@CJ KHOJPJQJaJo(0182P. A!"#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh*S*Y(phff ;Q{-Ja-- 9 C D G 0000000000000^}"/>{-Ja-- 9 G Z0000FZ00 Z00Z00 @0000T@00@00Z00 Z00 0 0Z00Z0 0Z000Z0 0Z0 0 Z00Z00 Z00 00?Z00Z00 Z00Z00 001002Z00 Z00Z0000000000Z00Z00Z00 8v&h'0()t*j.. & p&*. . 4QE X8@0( B S ?*J` G G ;*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagschsdate t12009DayFalse IsLunarDate IsROCDateMonthYearJ>@e+G @A@AG ssssss:J9 D G G Z4*pL$Z4*-f I{@I{p(&UI{VgF(& <<Rz*I{{a9pgF <<QaI{bsgI{ iVp <<Z]HsI{It <<I{It^{I{_Td9nX.W, % 4c lX40 Lr@[)L.66% KVY}! +P 7$C%;C%[<&8i+t+e,t>-=/01O1T1Xj4v49G:5;}=>=Y>j>K@IA"A BbBC6DQxEWJElJTZNKP]P!Y~YF!Z^[bp[;\\g_+pbnc%vc%ddhpk[Ym^n0 o5o8oQVpfpwqt;$uzaz={6~r~pG wNL }:~@bi /?Cx1D /K;RZ8g'AqDGFd[ C`LV R^"EZ#whj@>TrP'%(KY"~Vm;87R%rg1;U1'}EnGC""NvvQPMgO67N&d``c_;l@@>C(E &UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;[SOSimSun;5 N[_GB2312;ўSOSimHei7& Verdana hb{&&bb!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2A A 2qHX)?!Y22008t^]:S[v@\?e^Oo`lQ_t^^bJTlkTlkTOh+'0 (4 T ` l x(2008۴Ϣȱξ Normal.dotξ149Microsoft Office Word@@ @@dO@e9b՜.+,D՜.+, X`lt| A ' 8@ _PID_HLINKSAh95http://www.qztour.com/ "#$%&'(*+,-./012345689:;<=>@ABCDEFIRoot Entry F@cFKData !1Table)qWordDocument2@SummaryInformation(7DocumentSummaryInformation8?CompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q